NCCE24


การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

The 24th National Convention on Civil Engineering

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+

Civil Engineering and Nation Development in 4.0+ Era

 

 

 

วันที่ 10 - 12 กรกาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี


วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศในยุค 4.0+ ซึ่งเป็นช่วงดำเนินนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การจัดการความรู้และงานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต วิศวกรโยธาเป็นวิชาชีพที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้วยวิศวกรรมโยธาเหล่านี้ รวมทั้งการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

View Conference